1. Rev.Pa Hrang Hmung
  2. Rev.Bawi Cin
  3. Rev.Van Cung Ling
  4. Pastor Iang Nawn
  5. Pu Tluang Za Kom
  6. Pu Thang Tu Hmung
  7. Pu Renny Ceu Lian Mang
  8. Salai Ngun Awi Thangngan
  9. Pi Sui Tha Cin