1. Pu Tluang Kam Thang (Chairman)
  2. Pu sui Er
  3. Pu Ni Mang
  4. Pu Tha Lian Hmung
  5. Pu Khaw kung
  6. Pu Ngun Hnin