WACCC Khrihfa Upa (12)

 1. Pu Tluang Za Kom( Chairman)
 2. Rev.Zai Ling(Vice Chairman)
 3. Pu Thang Tu Hmung(Secretary)
 4. Pu Mang Uk (Assistant Secratery)
 5. Pu Renny Ceu Lian Mang(Treasurer)
 6. Pu Cung Hnin Cung(Assistant Treasurer)
 7. Pu Sang Hmung Tinthei
 8. Pu Thla Hram
 9. Pu Kyi Maung
 10. Pu Rual En Thang
 11. Pu Mang Peng
 12. Pu Ngun Tin Sang