WACCC Khrihfa Upa (12)

 1. Pu Tluang Za Kom (Hotu)
 2. Pu Ni Kham (Bawmtu)
 3. Pu Thang Tu Hmung (Chungtuan)
 4. Pu Ceu Tu Bik ( Bawmtu)
 5. Pu Renny Mang(Ngunkeng)
 6. Pu Tluang Kam Thang (Bawmtu)
 7. Pu Cung Hnin Cung
 8. Rev. Zai Ling
 9. Pu David Cung Hup
 10. Pu Sang Hmung Tinthei
 11. Pu Thang Khuai
 12. Pu Rual En Thang