Atulio CE hruaituhna cu:

1. Tawk Ceu Ling ( Hotu)

2. Nu Van Ni Sui (Hotu Bawmtu)

3. Nu Tial Hlawn Tlem (Chungtuan)

4. Nu Dawt Tin Sung (Chungtuan Bawmtu)

5. Nu Tial Nawn (Ngunkeng)

6. Nu Anna Zing Hlei Tial ( Ngunkeng Bawmtu)

7. Pi Prescilla Zing Cia

8. Pa Lai Ram Ceu

9. Pa Nun Cung

10. Nu Fung Thlia

11. Nu Thian Nun Par

12. Nu Holly Simoens

13. Nu Zing Za Vel

14. Nu Par Chin Sung

15. Nu Par Tin Sung

16. Sui Len Zi

17. Bawi Bik Lian