1. Pu Biak Za Hmung(Chairman)
 2. Pi Sui Ca Khen
 3. Nu Sui Hlawn
 4. Nu Salen Sung
 5. Nu Evenie Ram Chin Par
 6. Nu Fam Cuai Men Cer Cin
 7. Pa Moses Van Bawi Chawn
 8. Pa Jesse Cung Bawi
 9. Pa Daniel Hmung
 10. Pa Van Tha Rahtin
 11. Pa Tluang Bawi Lian
 12. Pa David Van Bawi Thawng
 13. Pa Van Biak Thang Rahtin
 14. Pa Mara Solo