1. Pu John Tha Ceu (Chairman)
  2. Pa Joseph Ceu (Treasurer)
  3. Pa Ram Tinthei(Secratery)
  4. Pu Duh Peng Lian
  5. Pa Aung Kyaw Lin